Dnes má svátek: Jonáš Zítra : Václav Pozítří: Michal
csenfrdeitplptruskes

Znovuotevření ordinace v Řepištích

Znovuotevření ordinace v Řepištích

Na základě jednání s okolními lékaři se podařilo domluvit praktického lékaře pro dospělé, který bude mít v obci detašovanou ordinaci v budově Obecního úřadu Řepiště cca 2 – 3x týdně dle zájmu a množství pacientů, rovněž tak je možno využít veškerých služeb a ordinačních hodin v ordinaci v Ostravě-Zábřehu (cca 20 minut autem přes Paskov, Novou a Starou Bělou, Výškovice).

MUDr. Milena Baldermanová s.r.o., sídlo ordinace Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh 700 30, ordinace sídlí v budově Domova Korýtko p.o., parkování před budovou       

lékař :      MUDr. Milena Baldermanová

sestra:    Andrea Karmanová, telefon:   596 761 637 objednávky k vyšetření, informace, konzultace, informace, recepty, dotazy             

email :   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

více informací: https://www.mudr-baldermanova.cz/

Zájemci se musí přijít k novému lékaři registrovat (pouze k novému lékaři).

Registrace zahájena od 27.7.2020

Ordinační hodiny Řepiště:

středa:                 6:30-8:00 hod. (pouze sestra registrace, léky, žádanky, odběry)

                              8:00 -10:00  hod. (sestra + lékař)

čtvrtek:              13:00-15:00 hod. (sestra + lékař)

Ordinace v Řepištích začíná od středy 29.7.2020.

Vytisknout E-mail

Napojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci v Řepištích

Napojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci v Řepištích

Vážená paní, vážený pane,

vzhledem k situaci, která nastala v souvislosti s koronavirovou epidemii v ČR, jsme byli nuceni od 16.3.2020 přerušit předávání dokumentací ke kanalizačním přípojkám. S ohledem na postupné uvolňování opatření a při respektování všech pravidel nouzového stavu bude od pondělí 20.4.2020 proces napojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci pokračovat. Proto Vám zasíláme podrobný postup, který respektuje všechna ke dnešnímu dni platná omezení.

     Napojení nemovitostí na kanalizaci v rámci projektu 1.etapy (Řepiště) musí být zrealizováno do 30.9.2020. Pokud chce vlastník využít finanční podporu obce, musí připojení zrealizovat do 30.6.2020.

     V obálce kromě tohoto dopisu obdrží vlastníci nemovitostí, kteří dosud nemají podepsané smlouvy s obcí a předánu projektovou dokumentaci s dalšími doklady,  „Smlouvu o výstavbě a financování kanalizační přípojky“ a „Darovací smlouvu na projektovou dokumentaci a územní souhlas pro výstavbu soukromé části kanalizační přípojky“. Tyto smlouvy jsou ze strany obce podepsány. Smlouvy nutno podepsat všemi spoluvlastníky uvedenými ve smlouvě a doplnit datum podpisu. Po podpisu, prosím, předejte jedno vyhotovení těchto smluv (1x smlouvu o výstavbě a 1x smlouvu darovací) buď po předchozím telefonickém objednání na Obecní úřad Řepiště pí Libuši Žídkové, tel. 558 671 925 v pondělí a středa v době od 8.00 hod. - 17.00 hod., úterý a čtvrtek v době od 8.00 hod. – 15.00 hod., nebo případně smlouvy v obálce vhoďte do označené zvláštní schránky v přízemí budovy úřadu. Pokud již máte s obcí uzavřeny smlouvy, případně předány níže uvedené dokumenty nebo jste již předali níže uvedené dokumenty na SmVaK, postupujte podle níže uvedeného postupu dále.

     Po předání podepsaných smluv Vám budou buď osobně předány nebo doručeny v obálce domů následující dokumenty:

 • Projektová dokumentace (2x, kopie pro SmVaK)
 • Územní souhlas pro kanalizační přípojku (2x, kopie pro SmVaK)
 • Souhlas obce s napojením na kanalizaci
 • Výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy
 • Žádost o zřízení kanalizační přípojky

    Před realizací kanalizační přípojky zašlete poštou, případně e-mailem (ve scanu) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. na Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava tyto dokumenty:

 • Vyplněnou žádost o zřízení kanalizační přípojky - formulář vyplňte zejména v bodech č. 1 a č. 2 - nezapomeňte uvést svoji e-mailovou adresu, číslo telefonu, podpis
 • Kopii Projektové dokumentace
 • Kopii územního souhlasu
 • Souhlas obce s napojením na kanalizaci
 • Výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy

     Poté vyčkejte až Vám provozovatel SmVaK zašle Smlouvu o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací k podpisu, kterou podepište a zašlete zpět na adresu provozovatele SmVaK. Upozorňujeme, že momentálně jsou všechna zákaznická centra pro veřejnost uzavřena a veškerá komunikace s SmVaK probíhá poštou nebo e-mailem. Vámi podepsaná smlouva bude následně předána vedoucímu příslušného střediska kanalizačních sítí. K uzavření Smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací a podpisu ze strany SmVaK dojde až po kontrole provedení kanalizační přípojky na kanalizaci (viz postup výstavby kanalizační přípojky), do které bude po realizaci kanalizační přípojky doplněno technikem provozovatele datum jejího napojení na kanalizační řád. Tímto dnem nabývá smlouva účinnost a tuto Vám SmVak zašle. Kontaktní pracovnice z hlediska případné konzultace je na SmVaKu paní Vavříčková, tel. č. 601 589 750.

Po splnění všech těchto administrativních náležitostí pak můžete zrealizovat vlastní napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci dle Postupu výstavby kanalizační přípojky.

Postup výstavby kanalizační přípojky:

Realizaci kanalizační přípojky zajišťuje na vlastní náklady vlastník kanalizační přípojky (dále jen investor). Investor při výstavbě kanalizační přípojky musí dodržet podmínky projektové dokumentace, územního souhlasu, technických norem a Všeobecné podmínky pro zpracování projektové dokumentace, realizaci a napojení kanalizačních přípojek na kanalizaci, odvádění odpadních vod a udržování kanalizačních přípojek SmVaKem.

 • Před zahájením prací doporučujeme kontaktovat technika provozovatele SmVaK (dohodnutí termínu realizace a kontroly)
 • Před zahájením zemních prací (výkopem) je nutno zabezpečit vytyčení zařízení a inženýrských sítí a s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.
 • Po položení potrubí nafotí investor všechny spoje a s identifikací (jméno, adresa, označení přípojky) fotografie zašle SmVaKu na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Před zásypem rýhy zajistí investor zákres skutečného stavu provedení kanalizační přípojky, který bude následně doložen jako příloha ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací.
 • Dále před zásypem přizve technika provozovatele SmVaK (pan Jiří Kresta – 558 639 143, pan Martin Sládek – 558 639 143) ke kontrole provedených prací, který provede zápis o provedené kanalizační přípojce. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem provozovatele nelze uzavřít smlouvu o dodávce vody z vodovou a odvádění odpadních vod kanalizací a zahájit vypouštění odpadních vod.
 • Po schválení pokládky provozovatelem je možno provést zásyp potrubí dle projektové dokumentace a technických norem.
 • Připojení na kanalizační řad musí být vodotěsné a doporučujeme, aby jej prováděla odborná stavební organizace.

Důrazně upozorňujeme, že se jedná pouze o kanalizaci splaškovou, lze tedy napojit pouze splaškové vody. Svod a likvidaci dešťových vod je nutno řešit jiným způsobem!!!

Splaškové vody musí být napojeny bez předchozího předčištění, tj. mimo septiky, jímky apod!!!

 

Obec Řepiště na základě rozhodnutí zastupitelstva podpoří napojování vlastníků nemovitostí několika způsoby:

 • Obec zrealizovala a financovala všechny veřejné části kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí včetně napojovacích šachtiček,
 • Obec nechala na své náklady zpracovat projektové dokumentace k soukromým částem kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí a vyřídila všem vlastníkům územní souhlasy,
 • Obec připravila vlastníkům veškeré doklady pro vyřízení napojení jejich nemovitostí,
 • Vlastníci napojené nemovitosti na splaškovou kanalizaci obdrží od obce finanční dar na investici ve výši 5.000,- Kč po připojení této nemovitosti v termínu do 30.6.2020. Za napojenou Nemovitost se považuje uzavření „Smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací“ s Provozovatelem. Dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy bezhotovostně na účet Vlastníků do 14 dnů ode dne doložení originálu „Smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací“ s Provozovatelem SmVaK. Proto s připojením neváhejte a využijte této časově omezené nabídky na spolufinancování.
 • V případě objektivně prokázané a zdůvodněné vyšší náročnosti stavebních prací a po předložení vynaložených nákladů na zřízení kanalizační přípojky, lze na základě písemné žádosti vlastníka po posouzení a projednání v Zastupitelstvu rozhodnout o navýšení tohoto příspěvku.

Věřím, že poslední fáze realizace projektu výstavby splaškových kanalizací proběhne bez větších komplikací a dojde k rychlému napojení obyvatel.

Projekt „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“, je podpořen dotací z EU z Operačního programu Životní prostředí, dále dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a půjčkou ze SFŽP.

 

S pozdravem

V Řepištích, dne 16.4.2020

                                                                                                Rostislav Kožušník, starosta

Vytisknout E-mail

Karanténa

Vážení občané, na základě vládou vyhlášené KARANTÉNY z důvodu ohrožení zdraví onemocněním COVID-19 způsobené koronavirem Vám sdělujeme následující informace aktuální k 16.3.2020:

 • KARANTÉNA je vyhlášena od 16.3.2020 od 0:00 hod. do úterý 24.3.2020 do 6:00 hod.,
 • žádáme seniory a nemocné občany, aby jako nejohroženější skupina omezili volný pohyb mimo domov na nezbytně nutnou míru,
 • v případě nutnosti, pokud to nemohou zajistit mladší rodinní příslušníci, může zajistit nákup nebo léky obecní úřad (tel. 558 671 925, 601 528 638, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • uzavřeny jsou následující instituce: Obecní úřad Řepiště (úřední hodiny pouze v neodkladných záležitostech Po a St od 13 – 16 hod., upřednostněte telefon nebo mail!!!), tělocvična, Společenský dům s restaurací U Máně, veřejná knihovna, základní a mateřská škola, keramika, veškeré venkovní sportoviště a dětská hřiště,
 • je pozastaveno vyřizování kanalizačních přípojek,
 • restaurace U Máně funguje v nouzovém režimu, přes okénko z hlavní silnice, tel. 602 308 812 denně do 18 hodin, objednávky menu do 8 hod., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • platí zákaz veškerých veřejných akcí včetně pravidelných bohoslužeb v sále,
 • v obci je zákaz hromadných akcí s účastí nad 30 osob, veřejných i soukromých. Zákaz se stále nevztahuje na pohřby.
 • v provozu zůstávají tyto instituce: obecní úřad (omezeně), pošta, obchod, veřejná linková osobní doprava (prázdninové jízdní řády),
 • obědy pro rozvoz pro seniory jsou zajištěny,
 • od pondělí 16.3.2020 bude veřejná linková osobní doprava jezdit v režimu letních školních prázdnin (akt.informace www.kodis.cz).

Žádáme občany, aby z důvodu ochrany svého zdraví a zdraví ostatních spoluobčanů, důsledně dbali všech nařízených opatření, omezení a doporučení a dodržovali základní hygienická pravidla. V případě, že se vrátili z rizikových oblastí ze zahraničí, aby důsledně dodržovali karanténní opatření. Sledujte prosím aktuální informace.

V Řepištích 16.3.2020

Rostislav Kožušník, starosta

Vytisknout E-mail

OPATŘENÍ 13.3.2020

Vážení občané, na základě vládou vyhlášeného NOUZOVÉHO STAVU z důvodu ohrožení zdraví onemocněním COVID-19 způsobené koronavirem Vám sdělujeme následující informace:

 • NOUZOVÝ STAV je vyhlášen od 12.3.2020 od 14 hod. na dobu 30 dnů,
 • ode dne 13.3.2020 od 6:00 hod. se uzavírá tělocvična v Řepištích, společenský sál U Máně a veřejná knihovna v budově obecního úřadu v Řepištích,
 • restaurace mají zákaz přítomnosti veřejnosti v době od 20:00 hod. do 6:00 hod.,
 • obec Řepiště ruší do odvolání veškeré veřejné akce na svém území, včetně pravidelných bohoslužeb v sále,
 • v obci je zákaz hromadných akcí s účastí nad 30 osob, veřejných i soukromých. Zákaz se nevztahuje na pohřby.
 • stále platí uzavření základní školy a mateřské školy do odvolání, uzavřena je keramika,
 • v provozu zůstávají tyto instituce: obecní úřad, pošta, obchod, restaurace (od 6:00 hod. do 20:00 hod.), veřejná linková osobní doprava,
 • obědy pro rozvoz pro seniory jsou zajištěny,
 • od pondělí 16.3.2020 bude veřejná linková osobní doprava jezdit v režimu letních školních prázdnin (akt.informace www.kodis.cz)

Žádáme občany, aby z důvodu ochrany svého zdraví a zdraví ostatních spoluobčanů, důsledně dbali všech nařízených opatření, omezení a doporučení a dodržovali základní hygienická pravidla. V případě, že se vrátili z rizikových oblastí ze zahraničí, aby důsledně dodržovali karanténní opatření. Sledujte prosím aktuální informace.

V Řepištích 12.3.2020

Rostislav Kožušník, starosta

Vytisknout E-mail

Opatření

Vážení občané, na základě mimořádných opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví proti onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem Vám sdělujeme následující informace:

Ode dne 11.3.2020 do odvolání je uzavřena Základní škola v Řepištích a také na základě rozhodnutí vedení školy a zřizovatele Mateřská škola v Řepištích. Uzavřena je i keramika.

V obci je zákaz hromadných akcí s účastí nad 100 osob, veřejných i soukromých.

V provozu zůstávají všechny další instituce bez omezení: obecní úřad, knihovna, pošta, tělocvična, obchod, restaurace.

Školní jídelna vaří pro seniory.

Zrušeny jsou následující veřejné akce: Country bál U Máně 14.3., divadlo U Máně Román pro ženy 18.3., Galakoncert v tělocvičně 29.3.

Nejsme schopni v současné době sdělit, jak dlouho budou opatření trvat. Sledujte další informace v médiích. Děkuji.

Rostislav Kožušník, starosta

Vytisknout E-mail

Napojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa

V lednu 2020 byl vydán kolaudační souhlas na splaškovou kanalizaci a rovněž bylo vydáno povolení zkušebního provozu pro novou čistírnu odpadních vod v naší obci. Na konci prosince 2019 byla uzavřena smlouva o nájmu a provozování kanalizací se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, která bude provozovatelem kanalizací v obci. Jsou tedy splněny všechny požadavky pro spuštění čistírny odpadních vod a napojování nemovitostí. Toto napojování může vlastník nemovitosti zrealizovat po vyřízení všech nutných dokladů a za vhodných klimatických podmínek (předpoklad cca duben 2020).

Postup před zahájením realizace kanalizační přípojky:

Vlastník připojované nemovitosti se dostaví na Obecní úřad Řepiště nejdříve od pondělí 2. března 2020, kde podepíše s obcí darovací smlouvu (Ing. Libuše Žídková, tel. 558 671 925, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Po podpisu smlouvy mu budou předány následující dokumenty:

 • Územní souhlas pro kanalizační přípojku
 • Projektová dokumentace
 • Souhlas obce s napojením na kanalizaci
 • Žádost o zřízení kanalizační přípojky
 • Kopie aktuálního výpisu z katastru nemovitostí a snímku z katastru nemovitostí

Před realizaci kanalizační přípojky je nutno doručit na zákaznické centrum provozovatele kanalizace – SmVaK, a.s., Zákaznické centrum Frýdek-Místek, Beskydská 124, tyto dokumenty:

 • Vyplněnou žádost o zřízení kanalizační přípojky
 • Kopii územního souhlasu
 • Kopii aktuálního výpisu z katastru nemovitostí a snímku z katastru nemovitostí
 • Kopii vyjádření SmVaK (součástí projektové dokumentace kanalizační přípojky)
 • Souhlas obce jako vlastníka kanalizace s napojením na kanalizaci

Na zákaznickém centru Vám bude, po doložení výše uvedených dokladů, předložen Návrh smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací k vyplnění potřebných údajů, který bude následně předán vedoucímu příslušného střediska kanalizačních sítí.

K uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací dojde až po kontrole provedení napojení kanalizační přípojky na kanalizaci (viz postup výstavby kanalizační přípojky).

Postup výstavby kanalizační přípojky:

Realizaci kanalizační přípojky zajišťuje na vlastní náklady vlastník kanalizační přípojky (dále jen investor). Investor při výstavbě kanalizační přípojky musí dodržet podmínky projektové dokumentace, územního souhlasu, technických norem a Všeobecné podmínky pro zpracování projektové dokumentace, realizaci a napojení kanalizačních přípojek na kanalizaci, odvádění odpadních vod a udržování kanalizačních přípojek SmVaKem.

 • Před zahájením zemních prací (výkopem) je nutno zabezpečit vytyčení zařízení a s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět
 • Po položení potrubí, nafotí investor všechny spoje a s identifikací (jméno, adresa, označení přípojky) fotografie zašle SmVaKu na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Před zásypem rýhy zajistí investor zákres skutečného stavu provedení kanalizační přípojky, který bude následně doložen jako příloha ke smlouvě o odvádění odpadních vod kanalizací
 • Dále před zásypem přizve technika provozovatele (pan Jiří Kresta – 558 639 143, pan Martin Sládek – 558 639 143) ke kontrole provedených prací, který provede zápis o provedené kanalizační přípojce. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem provozovatele nelze uzavřít smlouvu na odvádění odpadních vod kanalizací a zahájit vypouštění odpadních vod.
 • Po schválení pokládky provozovatelem je možno provést zásyp potrubí dle projektové dokumentace a technických norem.

Připojení na kanalizační řad musí být vodotěsné a provádí ho odborná stavební organizace.

Vlastní napojení je možno provést až po zahájení provozování kanalizace provozovatelem.

Důrazně upozorňujeme, že se jedná pouze o kanalizaci splaškovou, lze tedy napojit pouze splaškové vody. Svod a likvidaci dešťových vod je nutno řešit jiným způsobem!!!

Obec Řepiště na základě rozhodnutí zastupitelstva podpoří napojování vlastníků nemovitostí několika způsoby:

 • Obec zrealizovala a financovala veřejné části kanalizačních přípojek včetně napojovacích šachtiček,
 • Obec nechala na své náklady zpracovat projektové dokumentace k soukromým částem kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí a vyřídila všem vlastníkům územní souhlasy,
 • Obec připraví vlastníkům veškeré doklady pro vyřízení napojení jejich nemovitostí,
 • Každý vlastník napojené nemovitosti na splaškovou kanalizaci obdrží od obce finanční dar na investici ve výši 5.000,- Kč po připojení této nemovitosti v termínu do 30.6.2020. Proto s připojením neváhejte a využijte této nabídky na spolufinancování.

Věřím, že poslední fáze realizace projektu výstavby splaškových kanalizací proběhne bez větších komplikací a dojde k rychlému napojení obyvatel.

Napojování obyvatel na kanalizaci v Rakovci bude probíhat až po kolaudaci této kanalizace v Rakovci a vyřízení všech dokumentů pro napojování nemovitostí (předpoklad květen – červen 2020). O postupu Vás budeme informovat.

Projekt „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“, je podpořen dotací z EU z Operačního programu Životní prostředí, dále dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a půjčkou ze SFŽP.

Rostislav Kožušník, starosta

Vytisknout E-mail

Kanalizace a ČOV Řepiště, 6. etapa

Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa

V rámci stavby budou ve dnech 1.11. – 17.11.2019 probíhat práce na ulici Rakovecká od hospody.

Svoz komunálního odpadu bude zajištěn. Příjezd k nemovitostem možný po mezi k panu Kožušníkovi.

Omlouváme se za dopravní komplikace.

Rostislav Kožušník, starosta obce

Vytisknout E-mail

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – III. poslední výzva

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – III. poslední výzva

 

Informace občanům naší obce k problematice výměny kotlů pomocí kotlíkových dotací – III. výzva.

Je obecně známo, že od 1. září 2022 bude platit zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy.

Občané naší obce realizovali doposud v rámci kotlíkových dotací 1. a 2. výzvy celkem 33 projektů

a obdrželi finanční částku ve výši 246.826,- Kč.

Ministerstvo životního prostředí spouští v současné době v rámci III. výzvy pilotní projekt bezúročných

půjček na výměnu kotlů, který má podpořit hlavně ty domácnosti, které nemají okamžité finanční prostředky na realizaci projektu výměny kotle.

Tyto domácnosti budou mít možnost dopředu požádat své obce o tzv. kotlíkovou půjčku. Tato půjčka

bude bezúročná. Půjčku lze kdykoliv předčasně splatit. Maximální doba splácení je 10 let.

Ukončení výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech musí být do 30. 9. 2021.

Tato III. výzva se týká těchto uvedených projektů

Tepelná čerpadla  - 80 % způsobilých výdajů – nejvýše 200.000,- Kč

Kotle na biomasu -  80 % způsobilých výdajů – nejvýše 200.000,- Kč

Plynové kondenzační kotle - 75 % způsobilých výdajů – nejvýše 150.000,- Kč

Z dotace lze uhradit:  

 • Kotel
 • Otopnou soustavu
 • Rekonstrukci otopné soustavy včetně regulace, měřeni a úpravy komínů
 • Projektovou dokumentaci

V rámci projektu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – III. výzva“ schválilo zastupitelstvo obce Řepiště pro vlastníky rodinných domů, nacházejících se na území obce Řepiště, spolufinancování ve výši 7.500,- Kč na každý jednotlivý projekt.

Velmi důležité pro Vás, občany naší obce, je skutečnost, že se jedná o poslední výzvu, tedy poslední šanci, jak splnit tuto zákonnou povinnost.

Váš zájem o III. výzvu kotlíkových dotací a pomoc zafinancování formou bezúročné půjčky chceme zjistit pomocí dotazníku, viz. zde:

document DOTAZNÍK jednoduchá verze (39 KB)

Vyplněný dotazník můžete v termínu do 30.4.2019 odevzdat na Obecní úřad paní Libuši Žídkové, referent pro investice, tel.: 736 258 124.

 

Rostislav Kožušník, starosta

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.