Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Jakub Zítra: Anna Pozítří: Věroslav

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky  č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.
 
 • 1. Oficiální název:
  Obec Řepiště
 • 2. Důvod a způsob založení:
  Obec Řepiště vznikla vyčleněním z obce Vratimov na základě usnesení z mimořádného zasedání Okresního národního výboru ve Frýdku-Místku ze dne 28. srpna 1990 s účinností ke dni komunálních voleb 24.listopadu 1990. Základní principy a podmínky, na jejichž základě obec provozuje svoji činnost jsou dány zákonem č. 128/2002 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura:
 • 4. Kontaktní spojení:
 • 4.1. Kontaktní poštovní adresa:
  Mírová 178, 739 31 Řepiště
 • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Mírová 178, 739 31 Řepiště
 • 4.3. Úřední hodiny:
  Pondělí: 08:00 - 11.30  | 12.00 - 17:00
  Úterý: 08:00 - 11.30  | 12.00 - 15:00
  Středa: 08:00 - 11.30  | 12.00 - 17:00
  Čtvrtek: pro veřejnost zavřeno
  Pátek: pro veřejnost zavřeno
 • 4.4. Telefonní číslo:
 • 4.5. Adresa internetové stránky:
 • 4.6. Adresa podatelny
  Mírová 178, 739 31 Řepiště
 • 4.7. Elektronická adresa podatelny:
 • 4.8. Identifikátor datové schránky:
  q98axt7
 • 5. Případné platby lze poukázat:
  Česká spořitelna, a.s., pobočka Frýdek-Místek
  číslo účtu: 1682051319/0800
 • 6. Identifikační číslo:
  00577031
 • 7. Daňové identifikační číslo:
  Obec Řepiště je plátcem DPH
  DIČ: CZ00577031
 • 8. Dokumenty:
 • 8.1. Seznamy hlavních dokumentů:
 • 8.2. Rozpočet:
  Rozpočet - zde
  Střednědobý výhled rozpočtu - zde
  Rozpočtový výhled - zde
  Rozpočtové opatření - zde
  Závěrečný účet obce - zde
 • 9. Žádosti o informace:
  Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti obce Řepiště se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o poskytnutí informace lze podat písemně poštou, podáním na podatelně, elektronickou poštou nebo ústně, osobně, telefonicky.

  Postup OÚ Řepiště při zabezpečení z.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  OÚ poskytuje informace, které má k dispozici, tedy nejen ty, které vypovídají o jeho činnosti.
  1. Základní pojmy
  2. Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která žádá o informaci, může se jednat o cizince.
   Zveřejněná informace je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat, umožňující zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, popř. jiném veřejně přístupném místě s možností dálkového přístupu.
   Doprovodná informace je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací, např. údaj o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření atd.

  3. Žádosti o poskytnutí informace podané ústně nebo telefonicky
  4. Takové žádosti budou vyřizovány bezodkladně, v běžném úředním styku jednotlivými pracovníky OÚ. Tyto žádosti budou vyřizovány neformálně, bez administrativy a nebude o nich pořizován zápis (pokud to žadatel nebude požadovat) a vedena evidence. V případě neuspokojivého vyřízení žádosti může žadatel podat žádost písemně. O této možnosti musí pracovníci OÚ žadatele poučit.

  5. Žádosti o poskytnutí informace podané písemně (dopisem, faxem, elektronickou poštou)
  6. Vyřizování žádostí
   Veškeré žádosti adresované OÚ převzaté prostřednictvím podatelny, faxem nebo elektronickou poštou musí být zaevidovány v samostatném podacím deníku. Ze záznamu v podacím deníku musí být zřejmý postup vyřizování žádostí o informace (pořadové číslo, datum podání žádosti, označení žadatele, obsah žádosti, způsob vyřízení, náklady, úhrada, kdo žádost vyřizoval, kdy a jakým způsobem žadatel informaci převzal).
   Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2 zákona - přímé poskytnutí, ne odkaz, se považuje za nové podání.
   Lhůta pro poskytnutí informace počíná běžet dnem podání (den doručení na OÚ). Žadatel musí být o prodloužení lhůty a důvodech vyrozuměn a to včas a před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

   Informace OÚ poskytuje
   - formou písemné odpovědi,
   - nahlédnutím do spisu,
   - pořízením kopie,
   - elektronickou poštou nebo prostřednictvím paměťového média.

   OÚ nemá povinnost zasílat připravené informace žadateli. Postačí, když žadatele vyzve, aby si požadovanou informaci vyzvedl. Upřednostňuje se dohoda se žadatelem o způsobu předání informace.

  7. Zvláštní případy
  8. Odložení žádosti o informaci
   Pokud z podání není zřejmé, zda je žádost určena OÚ a kdo ji činí (u elektronické pošty není uvedena příslušná identifikace žadatele), žádost se bez dalšího odloží.
   Požadovaná informace se nevztahuje k působnosti OÚ. Tato skutečnost se sdělí do tří dnů žadateli.

   Poskytnutí již zveřejněné informace
   Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, je nutno co nejdříve, nejpozději do 7 dnů, namísto poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, OÚ mu ji poskytne.

  9. Omezení či odepření informace (co lze odepřít a proč)
  10. - ochrana zájmů veřejnosti (neposkytují se utajované skutečnosti),
   - ochrana zájmů subjektu, jehož se informace týká (např. přípravné interní materiály pro jednání okresního shromáždění, obecního zastupitelstva),
   - ochrana osobnosti a soukromí, včetně majetkových poměrů (je možno poskytnout jen na základě zvláštního zákona nebo s předchozím písemným souhlasem),
   - obchodní tajemství (pokud je informace takto značena. U veřejných rozpočtů je možné sdělit rozsah a příjemce),
   - v případě, že probíhá trestní řízení a rozhodovací činnost soudu,
   - poskytnutím informace by byla porušena ochrana duševního vlastnictví (nutno postupovat podle zvláštního zákona),
   - informace se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům OÚ, z důvodu ochrany rovnosti příjemců informací (jedná se o informace, které se zveřejňují na základě zvláštního zákona v předem stanovených pravidelných obdobích - např. informace ČNB, ČSÚ),
   - pokud informace byla získána od osoby, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
   - jedná se o chráněnou informaci třetí osoby k plnění úkolů úřadu na základě zvláštního zákona a vztahuje se na ni povinnost mlčenlivosti nebo jiný postup chránící tyto informace před zveřejněním nebo zneužitím.

  11. Jak lze odepřít či omezit vydání informace
  12. Úpravou textu
   OÚ vyloučí (začerní, vypustí) detaily a části, které je možné ze zákona odepřít, zbylou část vždy musí poskytnout.
   V pochybnostech bude OÚ rozhodovat vždy ve prospěch žadatele.
   Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. Při omezení či odepření je nutno vždy uvést jaká část informace a proč byla vyloučena.

   Vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci
   Pokud OÚ byť jen z části žádosti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání (nebo upřesnění žádosti) rozhodnutí. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti bude vydáno ve správním řízení s odchylkami stanovenými zákonem č. 106/1999 Sb. a musí proto obsahovat odůvodnění každého omezení práva na informace.
   Rozhodnutí se doručí do vlastních rukou žadatele.

  13. Opravné prostředky
  14. Proti rozhodnutí o odmítnutí informace (i v případě nečinnosti) může žadatel podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (v případě nečinnosti).
   Odvolání se podává k OÚ, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
   O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhoduje nebo měl rozhodnutí vydat. O odvolání proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti ve věci přenesené působnosti rozhoduje věcně příslušný referát Okresního úřadu ve Frýdku-Místku. O odvolání proti rozhodnutí Obce Řepiště ve věcech samostatné působnosti rozhoduje obecní rada (starosta) nebo jiný orgán, který stanoví obecní zastupitelstvo (např. komise).
   Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
   Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
   Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy.
   Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem za podmínek stanovených v občanském soudním řádu.

  15. Hrazení nákladů

  OÚ je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši nákladů, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízení kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli, případně podnítit vydání informací zaplacením úhrady předem nebo složením zálohy.

  cena za kopii podle velikosti a počtu kopií:
  A4 jednostranně
  A4 oboustranně
  A3 jednostranně
  A3 oboustranně
  cena diskety činí
  cena 1 hod práce pracovníka OÚ
  1,50
  2,00
  2,00
  4,00
  15,00
  80,00
  poštovné dle aktuálního ceníku poštovních služeb České pošty, s.p.

  Informace bude žadateli vydána (zaslána) po zaplacení úhrady v hotovosti v pokladně OÚ, případně po předložení (zaslání kopie) dílu složenky typu "C". Pokud předpokládané náklady spojené s vyhledáváním informací přesáhnou 200,- Kč, stanoví OÚ zálohu na zaplacení úhrady ve výši 50 %.
  Úhrada je příjmem OÚ.

  V Řepištích dne 31.12.1999


  Jan Kožušník
  starosta

 • 10. Příjem podání a podnětů:
  • stížnosti, žádosti, podněty a petice se u obecního úřadu podávají písemně poštou, na podatelně obecního úřadu nebo ústně
  • obecní úřad vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty podle „Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ ve lhůtě do 60-ti dnů ode dne následujícího po dni podání. Ve lhůtě 30-ti dnů jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním vyřizovány petice.
 • 11. Předpisy:
 • 11.1. Nejdůležitější používané předpisy:
  zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
  zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
  zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění
  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
  zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
  zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
  zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
  zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
  zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
  zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
  zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změněn zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
  zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
  zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
  zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění
  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
  zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
  zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
  zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění
  zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění
  zákon č. 29/1984 Sb., školský zákon, v platném znění

  Do sbírky zákonů České republiky je možno nahlédnout v úředních hodinách na obecním úřadě. Texty jednotlivých právních předpisů jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR v sekci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv.
 • 11.2. Vydané právní předpisy
 • 12. Úhrady za poskytování informací:
 • 12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
 • 12.2. Rozhodnutí nadřízeného za poskytnutí informací
  Obci Řepiště, nebylo doručeno usnesení o výši úhrad vydané podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 13. Licenční smlouvy
 • 13.1. Vzory licenčních smluv
  Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány. Obec nedisponuje vzory licenčních smluv.
 • 13.2. Výhradní licence
  Výhradní licence
  V současné době nejsou pro Obec Řepiště poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
 • Další povinně zveřejňované informace
 • a. Opravné prostředky:
  Proti rozhodnutí o odmítnutí informace (i v případě nečinnosti) může žadatel podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (v případě nečinnosti).
  Odvolání se podává k OÚ, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhoduje nebo měl rozhodnutí vydat. O odvolání proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti ve věci přenesené působnosti rozhoduje věcně příslušný referát Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. O odvolání proti rozhodnutí Obce Řepiště ve věcech samostatné působnosti rozhoduje obecní rada (starosta) nebo jiný orgán, který stanoví obecní zastupitelstvo (např. komise).
  Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem za podmínek stanovených v občanském soudním řádu.
 • b. Formuláře:
  Formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě a nebo zde ke stažení.
 • c. Popisy životních situací naleznete na následujících odkazech:
 • d. Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb,:
 • e. Seznam zřizených organizací:
  Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace, Mírová 56 www.zsrepiste.cz
  JSDH Řepiště: www.sdh-repiste.cz
 • Zobrazeno: 10763 x
 • Aktualizováno: 19. srpen 2021