Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Jakub Zítra: Anna Pozítří: Věroslav

Napojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa

V lednu 2020 byl vydán kolaudační souhlas na splaškovou kanalizaci a rovněž bylo vydáno povolení zkušebního provozu pro novou čistírnu odpadních vod v naší obci. Na konci prosince 2019 byla uzavřena smlouva o nájmu a provozování kanalizací se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, která bude provozovatelem kanalizací v obci. Jsou tedy splněny všechny požadavky pro spuštění čistírny odpadních vod a napojování nemovitostí. Toto napojování může vlastník nemovitosti zrealizovat po vyřízení všech nutných dokladů a za vhodných klimatických podmínek (předpoklad cca duben 2020).

Postup před zahájením realizace kanalizační přípojky:

Vlastník připojované nemovitosti se dostaví na Obecní úřad Řepiště nejdříve od pondělí 2. března 2020, kde podepíše s obcí darovací smlouvu (Ing. Libuše Žídková, tel. 558 671 925, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Po podpisu smlouvy mu budou předány následující dokumenty:

 • Územní souhlas pro kanalizační přípojku
 • Projektová dokumentace
 • Souhlas obce s napojením na kanalizaci
 • Žádost o zřízení kanalizační přípojky
 • Kopie aktuálního výpisu z katastru nemovitostí a snímku z katastru nemovitostí

Před realizaci kanalizační přípojky je nutno doručit na zákaznické centrum provozovatele kanalizace – SmVaK, a.s., Zákaznické centrum Frýdek-Místek, Beskydská 124, tyto dokumenty:

 • Vyplněnou žádost o zřízení kanalizační přípojky
 • Kopii územního souhlasu
 • Kopii aktuálního výpisu z katastru nemovitostí a snímku z katastru nemovitostí
 • Kopii vyjádření SmVaK (součástí projektové dokumentace kanalizační přípojky)
 • Souhlas obce jako vlastníka kanalizace s napojením na kanalizaci

Na zákaznickém centru Vám bude, po doložení výše uvedených dokladů, předložen Návrh smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací k vyplnění potřebných údajů, který bude následně předán vedoucímu příslušného střediska kanalizačních sítí.

K uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací dojde až po kontrole provedení napojení kanalizační přípojky na kanalizaci (viz postup výstavby kanalizační přípojky).

Postup výstavby kanalizační přípojky:

Realizaci kanalizační přípojky zajišťuje na vlastní náklady vlastník kanalizační přípojky (dále jen investor). Investor při výstavbě kanalizační přípojky musí dodržet podmínky projektové dokumentace, územního souhlasu, technických norem a Všeobecné podmínky pro zpracování projektové dokumentace, realizaci a napojení kanalizačních přípojek na kanalizaci, odvádění odpadních vod a udržování kanalizačních přípojek SmVaKem.

 • Před zahájením zemních prací (výkopem) je nutno zabezpečit vytyčení zařízení a s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět
 • Po položení potrubí, nafotí investor všechny spoje a s identifikací (jméno, adresa, označení přípojky) fotografie zašle SmVaKu na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Před zásypem rýhy zajistí investor zákres skutečného stavu provedení kanalizační přípojky, který bude následně doložen jako příloha ke smlouvě o odvádění odpadních vod kanalizací
 • Dále před zásypem přizve technika provozovatele (pan Jiří Kresta – 558 639 143, pan Martin Sládek – 558 639 143) ke kontrole provedených prací, který provede zápis o provedené kanalizační přípojce. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem provozovatele nelze uzavřít smlouvu na odvádění odpadních vod kanalizací a zahájit vypouštění odpadních vod.
 • Po schválení pokládky provozovatelem je možno provést zásyp potrubí dle projektové dokumentace a technických norem.

Připojení na kanalizační řad musí být vodotěsné a provádí ho odborná stavební organizace.

Vlastní napojení je možno provést až po zahájení provozování kanalizace provozovatelem.

Důrazně upozorňujeme, že se jedná pouze o kanalizaci splaškovou, lze tedy napojit pouze splaškové vody. Svod a likvidaci dešťových vod je nutno řešit jiným způsobem!!!

Obec Řepiště na základě rozhodnutí zastupitelstva podpoří napojování vlastníků nemovitostí několika způsoby:

 • Obec zrealizovala a financovala veřejné části kanalizačních přípojek včetně napojovacích šachtiček,
 • Obec nechala na své náklady zpracovat projektové dokumentace k soukromým částem kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí a vyřídila všem vlastníkům územní souhlasy,
 • Obec připraví vlastníkům veškeré doklady pro vyřízení napojení jejich nemovitostí,
 • Každý vlastník napojené nemovitosti na splaškovou kanalizaci obdrží od obce finanční dar na investici ve výši 5.000,- Kč po připojení této nemovitosti v termínu do 30.6.2020. Proto s připojením neváhejte a využijte této nabídky na spolufinancování.

Věřím, že poslední fáze realizace projektu výstavby splaškových kanalizací proběhne bez větších komplikací a dojde k rychlému napojení obyvatel.

Napojování obyvatel na kanalizaci v Rakovci bude probíhat až po kolaudaci této kanalizace v Rakovci a vyřízení všech dokumentů pro napojování nemovitostí (předpoklad květen – červen 2020). O postupu Vás budeme informovat.

Projekt „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“, je podpořen dotací z EU z Operačního programu Životní prostředí, dále dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a půjčkou ze SFŽP.

Rostislav Kožušník, starosta

 • Zobrazeno: 1837 x
 • Aktualizováno: 24. únor 2020