Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Zdeňka Zítra: Jan Pozítří: Ivan

Napojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci v Řepištích

Napojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci v Řepištích

Vážená paní, vážený pane,

vzhledem k situaci, která nastala v souvislosti s koronavirovou epidemii v ČR, jsme byli nuceni od 16.3.2020 přerušit předávání dokumentací ke kanalizačním přípojkám. S ohledem na postupné uvolňování opatření a při respektování všech pravidel nouzového stavu bude od pondělí 20.4.2020 proces napojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci pokračovat. Proto Vám zasíláme podrobný postup, který respektuje všechna ke dnešnímu dni platná omezení.

     Napojení nemovitostí na kanalizaci v rámci projektu 1.etapy (Řepiště) musí být zrealizováno do 30.9.2020. Pokud chce vlastník využít finanční podporu obce, musí připojení zrealizovat do 30.6.2020.

     V obálce kromě tohoto dopisu obdrží vlastníci nemovitostí, kteří dosud nemají podepsané smlouvy s obcí a předánu projektovou dokumentaci s dalšími doklady,  „Smlouvu o výstavbě a financování kanalizační přípojky“ a „Darovací smlouvu na projektovou dokumentaci a územní souhlas pro výstavbu soukromé části kanalizační přípojky“. Tyto smlouvy jsou ze strany obce podepsány. Smlouvy nutno podepsat všemi spoluvlastníky uvedenými ve smlouvě a doplnit datum podpisu. Po podpisu, prosím, předejte jedno vyhotovení těchto smluv (1x smlouvu o výstavbě a 1x smlouvu darovací) buď po předchozím telefonickém objednání na Obecní úřad Řepiště pí Libuši Žídkové, tel. 558 671 925 v pondělí a středa v době od 8.00 hod. - 17.00 hod., úterý a čtvrtek v době od 8.00 hod. – 15.00 hod., nebo případně smlouvy v obálce vhoďte do označené zvláštní schránky v přízemí budovy úřadu. Pokud již máte s obcí uzavřeny smlouvy, případně předány níže uvedené dokumenty nebo jste již předali níže uvedené dokumenty na SmVaK, postupujte podle níže uvedeného postupu dále.

     Po předání podepsaných smluv Vám budou buď osobně předány nebo doručeny v obálce domů následující dokumenty:

 • Projektová dokumentace (2x, kopie pro SmVaK)
 • Územní souhlas pro kanalizační přípojku (2x, kopie pro SmVaK)
 • Souhlas obce s napojením na kanalizaci
 • Výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy
 • Žádost o zřízení kanalizační přípojky

    Před realizací kanalizační přípojky zašlete poštou, případně e-mailem (ve scanu) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. na Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava tyto dokumenty:

 • Vyplněnou žádost o zřízení kanalizační přípojky - formulář vyplňte zejména v bodech č. 1 a č. 2 - nezapomeňte uvést svoji e-mailovou adresu, číslo telefonu, podpis
 • Kopii Projektové dokumentace
 • Kopii územního souhlasu
 • Souhlas obce s napojením na kanalizaci
 • Výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy

     Poté vyčkejte až Vám provozovatel SmVaK zašle Smlouvu o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací k podpisu, kterou podepište a zašlete zpět na adresu provozovatele SmVaK. Upozorňujeme, že momentálně jsou všechna zákaznická centra pro veřejnost uzavřena a veškerá komunikace s SmVaK probíhá poštou nebo e-mailem. Vámi podepsaná smlouva bude následně předána vedoucímu příslušného střediska kanalizačních sítí. K uzavření Smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací a podpisu ze strany SmVaK dojde až po kontrole provedení kanalizační přípojky na kanalizaci (viz postup výstavby kanalizační přípojky), do které bude po realizaci kanalizační přípojky doplněno technikem provozovatele datum jejího napojení na kanalizační řád. Tímto dnem nabývá smlouva účinnost a tuto Vám SmVak zašle. Kontaktní pracovnice z hlediska případné konzultace je na SmVaKu paní Vavříčková, tel. č. 601 589 750.

Po splnění všech těchto administrativních náležitostí pak můžete zrealizovat vlastní napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci dle Postupu výstavby kanalizační přípojky.

Postup výstavby kanalizační přípojky:

Realizaci kanalizační přípojky zajišťuje na vlastní náklady vlastník kanalizační přípojky (dále jen investor). Investor při výstavbě kanalizační přípojky musí dodržet podmínky projektové dokumentace, územního souhlasu, technických norem a Všeobecné podmínky pro zpracování projektové dokumentace, realizaci a napojení kanalizačních přípojek na kanalizaci, odvádění odpadních vod a udržování kanalizačních přípojek SmVaKem.

 • Před zahájením prací doporučujeme kontaktovat technika provozovatele SmVaK (dohodnutí termínu realizace a kontroly)
 • Před zahájením zemních prací (výkopem) je nutno zabezpečit vytyčení zařízení a inženýrských sítí a s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.
 • Po položení potrubí nafotí investor všechny spoje a s identifikací (jméno, adresa, označení přípojky) fotografie zašle SmVaKu na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Před zásypem rýhy zajistí investor zákres skutečného stavu provedení kanalizační přípojky, který bude následně doložen jako příloha ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací.
 • Dále před zásypem přizve technika provozovatele SmVaK (pan Jiří Kresta – 558 639 143, pan Martin Sládek – 558 639 143) ke kontrole provedených prací, který provede zápis o provedené kanalizační přípojce. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem provozovatele nelze uzavřít smlouvu o dodávce vody z vodovou a odvádění odpadních vod kanalizací a zahájit vypouštění odpadních vod.
 • Po schválení pokládky provozovatelem je možno provést zásyp potrubí dle projektové dokumentace a technických norem.
 • Připojení na kanalizační řad musí být vodotěsné a doporučujeme, aby jej prováděla odborná stavební organizace.

Důrazně upozorňujeme, že se jedná pouze o kanalizaci splaškovou, lze tedy napojit pouze splaškové vody. Svod a likvidaci dešťových vod je nutno řešit jiným způsobem!!!

Splaškové vody musí být napojeny bez předchozího předčištění, tj. mimo septiky, jímky apod!!!

 

Obec Řepiště na základě rozhodnutí zastupitelstva podpoří napojování vlastníků nemovitostí několika způsoby:

 • Obec zrealizovala a financovala všechny veřejné části kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí včetně napojovacích šachtiček,
 • Obec nechala na své náklady zpracovat projektové dokumentace k soukromým částem kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí a vyřídila všem vlastníkům územní souhlasy,
 • Obec připravila vlastníkům veškeré doklady pro vyřízení napojení jejich nemovitostí,
 • Vlastníci napojené nemovitosti na splaškovou kanalizaci obdrží od obce finanční dar na investici ve výši 5.000,- Kč po připojení této nemovitosti v termínu do 30.6.2020. Za napojenou Nemovitost se považuje uzavření „Smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací“ s Provozovatelem. Dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy bezhotovostně na účet Vlastníků do 14 dnů ode dne doložení originálu „Smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací“ s Provozovatelem SmVaK. Proto s připojením neváhejte a využijte této časově omezené nabídky na spolufinancování.
 • V případě objektivně prokázané a zdůvodněné vyšší náročnosti stavebních prací a po předložení vynaložených nákladů na zřízení kanalizační přípojky, lze na základě písemné žádosti vlastníka po posouzení a projednání v Zastupitelstvu rozhodnout o navýšení tohoto příspěvku.

Věřím, že poslední fáze realizace projektu výstavby splaškových kanalizací proběhne bez větších komplikací a dojde k rychlému napojení obyvatel.

Projekt „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“, je podpořen dotací z EU z Operačního programu Životní prostředí, dále dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a půjčkou ze SFŽP.

 

S pozdravem

V Řepištích, dne 16.4.2020

                                                                                                Rostislav Kožušník, starosta

 • Zobrazeno: 1847 x
 • Aktualizováno: 17. duben 2020