Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Luboš Zítra: Martina Pozítří: Drahomíra

Studie Základní škola Řepiště

Obec Řepiště připravuje výstavbu nové moderní školy s knihovnou

Při zpracovávání požadavků na přístavbu a nástavbu stávající budovy základní školy v Řepištích na ul. Mírová 56 v letech 2018 – 2019 se ukázalo, že prostor kolem budovy školy neumožňuje plnohodnotně a bez zásadních kompromisů řešit tento úkol. Při hledání řešení byla navržena myšlenka, zda by nebylo lépe postavit školu novou u budovy stávající tělocvičny.    

Zastupitelstvo obce Řepiště na svém zasedání dne 7.5.2019 rozhodlo na základě posouzení a vyhodnocení předložených variant - přístavby a nástavby základní školy a výstavby nové školy u tělocvičny - řešit dále pouze variantu výstavby nové školy s knihovnou u tělocvičny.

Na základě tohoto usnesení nechala obec zpracovat architektonickou studii, která se uvedeným zadáním nové školy zabývá. Autoři studie jsou Ing. arch. Petr Lichnovský a Ing. arch. Adam Jursa ze společnosti Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o., se sídlem v Ostravě. V září až listopadu 2020 byla ve spolupráci s pracovní skupinou Škola dokončena studie nové budovy školy pro první stupeň s novou knihovnou a propojením se stávající budovou tělocvičny. Kapacita školy zůstává 150 dětí v 5 ročnících prvního stupně a 3 oddělení školní družiny. Rovněž byly zpracovány návaznosti nové budovy na okolní stavby, pozemky a infrastrukturu. Výsledky této studie tímto zveřejňujeme včetně stanoviska pracovní skupiny Škola. Níže je shrnutí argumentů a odpovědí na otázky spojené s novou školou.

Studie Základní škola Řepiště 0000 V66

Studie Základní škola Řepiště 0000 V66

Studie Základní škola Řepiště 0001 V66

Studie Základní škola Řepiště 0001 V66

Studie Základní škola Řepiště 0003 V66

Studie Základní škola Řepiště 0003 V66

Studie Základní škola Řepiště 0005 V67

Studie Základní škola Řepiště 0005 V67

Studie Základní škola Řepiště 0010 V67

Studie Základní škola Řepiště 0010 V67

Proč obec potřebuje novou školu?

 • stávající prostory školy nevyhovují požadavkům na současné školní vzdělávání a bezpečnost, chybí kapacita odborných a speciálních učeben, zázemí pro žáky, vyučující, administrativní a technický personál, skladové prostory, chybí prostory pro inkluzi, škola není bezbariérová, škola nemá dostatečné sociální a hygienické zázemí.
 • kvalita, dostupnost, modernost a dostatečná kapacita školství v obci závisí mimo jiné na přiměřeném zázemí. Samozřejmě dobrou školu dělají především kvalitní učitelé, kteří však ke své práci potřebují vhodné podmínky a žáky
 • investice do školní infrastruktury je dlouhodobá investice do rozvoje obce
 • školní budova byla do dnešní podoby postavena v r. 1926, tedy téměř před 100 lety a její podoba a uspořádání se od té doby změnilo jen minimálně, škola byla postavena adaptací staré budovy původní školy z r. 1875 a přístavbou nové části

V čem je lepší řešení nová škola u tělocvičny oproti rekonstrukci stávající budovy?

 • studie nové školy je logickým a správným vyústěním dlouhodobého procesu řešení centra obce z hlediska potřeb obce a jejího dalšího rozvoje
 • novostavba umožňuje lepší dispoziční a prostorové řešení školy a učeben
 • novostavba umožňuje minimalizování kompromisů
 • novostavba bude mít přímou návaznost na stávající tělocvičnu a venkovní sportoviště
 • koncept „vše pod jednou střechou“ – všechny prostory k výuce, k tělocviku, k družině, ke stravování, k volnočasovým aktivitám budou v rámci jedné budovy (uzavřeného areálu)
 • vznikne větší nástupní prostor před vstupem do školy s přímým napojením na zastavěné území obce
 • stavebně technické parametry novostavby budou výrazně lepší, než u rekonstruované budovy
 • výrazné zvýšení bezpečnosti v souvislosti se silnicí II/477 (přechod u školy)
 • bezpečný příchod a příjezd dětí s rodiči do školy a odchod ze školy
 • lepší organizační a bezpečnostní podmínky – odstranění přesunů žáků přes silnici II/477 mimo školní budovu (ranní příchody, výuka tělocviku, stravování žáků – obědy, přesuny ze školní družiny do kroužků – sport, ZUŠ, keramika, odpolední odchody)
 • do novostavby vejdou všechny potřebné prostory pro výuku i mimoškolní aktivity ve škole
 • novostavba umožní integrovat do stavby novou knihovnu, která bude zároveň prostorem využívaným školou
 • posílení funkce školní tělocvičny, větší využitelnost tělocvičny a venkovních sportovišť pro děti a mládež
 • novostavba ponechává kolem školy dostatek prostoru pro školní zahradu a školní dvůr 
 • novostavba bude mít předvídatelný průběh stavby, předvídatelné investiční náklady
 • odpadne provizorní výuka a stěhovaní žáků a učitelů v průběhu rekonstrukce stávající školy, nelze z bezpečnostního hlediska řešit rekonstrukci školy za provozu, obec nemá vhodné prostory pro výuku žáků na cca 1,5 roku rekonstrukce školy
 • ekonomické důvody – novostavba bude z hlediska finančních nákladů téměř srovnatelná s rekonstrukcí stávající školy
 • větší odstup od komunikace
 • prostor centra bude novostavbou školy dokončen, zacelí se mezera mezi úřadem a tělocvičnou, vznikne zpevněná plocha náměstí
 • smysluplné řešení problému, co dostavět k tělocvičně
 • posílení infrastruktury pro využívání volného prostoru mezi hřištěm TJ a kurty pro pořádání větších obecních akcí
 • vytvoření moderních a atraktivních podmínek pro výuku žáků odpovídajících 21. století

Proč obec nerealizuje i druhý stupeň základní školy?

 • Obec samozřejmě možnou variantu výstavby druhého stupně základní školy odpovědně posuzovala s následujícími výstupy
 • bylo vyhodnoceno, že druhý stupeň základní školy v Řepištích o cca 1900 obyvatelích a s rozvojovým potenciálem obce do cca 2300 až 2500 občanů není ekonomicky a kvalitativně dlouhodobě udržitelný.
 • dlouhodobě má škola naplněnost mezi 90 – 120 žáky v pěti třídách v pěti ročnících, tedy průměrně 18 – 24 žáků na třídu. Při rozšíření školy o druhý stupeň by přibyly 4 ročníky ve 4 třídách, tedy dalších 70 – 100 žáků. Někteří žáci však po 5.ročníku a výše odcházejí na víceletá gymnázia.
 • zajistit na druhém stupni při 4 ročnících ve 4 třídách při velkém množství předmětů výuky druhého stupně aprobovaný a kvalitní pedagogický personál je při stávajícím systému výuky a financování státního školství a nedostatku pedagogů nemožné a bylo by to na úkor kvality vzdělávání a s tím spojeného dalšího odlivu žáků do „lepších“ škol v okolí.
 • naše obec i škola neměla nikdy v historii druhý stupeň a není ani obcí a ani školou spádovou
 • v blízkosti obce v sousedních obcích a městech je v dosažitelné vzdálenosti a přepravním čase (do 10 minut jízdy autobusem městské hromadné dopravy) více než 7 kvalitních škol s druhým stupněm, které mají dostatečné kapacity pro naše žáky

Co potom se stávající budovou školy?

 • tuto záležitost zastupitelstvo dosud neřešilo a pro vlastní rozhodnutí o výstavbě nové školy není důležitá a podstatná. Obec novou školu chce postavit, protože ji potřebuje, a ne proto, že má pro stávající školu vhodné využití
 • otázka bude řešena až po zajištění financování a schválení stavební realizace nové školy, předpokládáme v roce 2022 či 2023
 • do ukončení výstavby a kolaudace nové školy budou děti využívat stávající školu ke školní docházce
 • možné využití – byty, kanceláře nebo prostory pro služby k pronájmu, pobočky Domu dětí nebo Základní umělecké školy apod.

Kdy se nové školy dočkáme?

 • pokud proces přípravy půjde bez větších problémů, tak bychom výstavbu nové školy mohli zahájit v r. 2022 a otevřít a předat dětem 1. září 2023 nebo 1. září 2024. 
 • před obcemi se nyní rýsují velké příležitosti čerpání dotací na výstavbu. V r. 2021 je začátek nového programového období 2021-2027, nově jsou k mání speciální peníze pro „uhelné“ regiony, dále národní programy MŠMT a MF a mnoho jiných.

V Řepištích dne 1.12.2020

Rostislav Kožušník, starosta

pdf Proč nová škola (47 KB)

pdf ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŘEPIŠTĚ STUDIE (6.89 MB)

pdf Stanovisko pracovní skupiny Škola (1.66 MB)

 • Zobrazeno: 4555 x
 • Aktualizováno: 26. srpen 2021