Dnes má svátek: Jonáš Zítra : Václav Pozítří: Michal
csenfrdeitplptruskes

Informace z úřadu

Informace úřadu
 
Nové mobilní telefonní číslo na obecní úřad: mobil: 601 528 638
Pevní linky zůstávají stále stejné: tel.: 558 671 925
                                                   tel.: 558 672 450
 

Vytisknout E-mail

Upozornění keramika únor - červen 2019

Keramika  únor – červen 2019

Z důvodu dlouhodobé nemocenské a technické závadě na vytápění budovy, jsou kurzy keramiky během druhého pololetí školního roku, do odvolání ZRUŠENY. Žádáme proto rodiče dětí i dospělé účastníky kurzů, aby NEPLATILI kurzy keramiky na toto období. Přeplatky vzniklé za zrušené hodiny během měsíce ledna, budou vráceny zpět.

Vytisknout E-mail

Důležité odkazy a kontakty na úřady v okolí

Obecní úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací.

Krizová linka Telefonní číslo
Tísňové volání - téměř celá EU 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie 158
Dodávka plynu 12 39
Turista v nouzi 12 10
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 840 111 125

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
Komplexní bezplatná odborná pomoc obětem trestních činů
Telefon 597 489 204 (út, st a čt 16-18)

Bezplatná nonstop linka pomoci obětem kriminality a násilí: 116 006
www.bkb.cz

INTERVENČNÍ CENTRUM MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ I. - Bílý kruh bezpečí
Telefon 597 489 207
www.bkb.cz
 

INTERVENČNÍ CENTRUM MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ II. - Slezská diakonie
Telefon 596 611 239
www.slezskadiakonie.cz

Magistrát města Frýdku-Místku

Magistrát města Frýdku-Místku, ul.Radniční 1148, PSČ 738 22

Budovy ve Frýdku - Radniční 1148, Radniční 1149, Radniční 10
Telefon: +420 558 609 111, fax: +420 558 609 166

Budova v Místku - Palackého 115
Telefon: +420 558 609 444, fax: +420 558 609 466

Bank. spojení: KB,a.s., pobočka Frýdek-Místek, č.ú.: 928-781/0100
IČ: 00296643

ID datové schránky Frýdku-Místku: w4wbu9s

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
28. října 117 
702 18 Ostrava

Tel.: 595 622 222

Fax: 595 622 126

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

Datová schránka - Moravskoslezský kraj ID: 8x6bxsd

Vytisknout E-mail

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 

1. Oficiální název:

Obec Řepiště

2. Důvod a způsob založení:

Obec Řepiště vznikla vyčleněním z obce Vratimov na základě usnesení z mimořádného zasedání Okresního národního výboru ve Frýdku-Místku ze dne 28. srpna 1990 s účinností ke dni komunálních voleb 24.listopadu 1990. Základní principy a podmínky, na jejichž základě obec provozuje svoji činnost jsou dány zákonem č. 128/2002 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura:

3.1. Seznam zřizených organizací:

Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace, Mírová 56 www.zsrepiste.cz
JSDH Řepiště: www.sdh-repiste.cz

4. Kontaktní spojení:

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Mírová 178, 739 31 Řepiště

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Mírová 178, 739 31 Řepiště

4.3. Úřední hodiny:

Pondělí: 07:30 - 11.30  | 12.00 - 17:00
Úterý: 07:30 - 11.30  | 12.00 - 15:00
Středa: 07:30 - 11.30  | 12.00 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 11.30  | 12.00 - 15:00

4.4. Telefonní číslo:

558 671 925, 558 672 450

4.5. Číslo faxu:

Obec Řepiště fax nepoužívá.

4.6. Adresa internetové stránky:

4.7. Adresa e-podatelny:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8. Identifikátor datové schránky:

q98axt7

5. Případné platby lze poukázat:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Frýdek-Místek
číslo účtu: 1682051319/0800

6. Identifikační číslo:

00577031

7. Daňové identifikační číslo:

Obec Řepiště je plátcem DPH
DIČ: CZ00577031

8. Dokumenty:

8.1. Seznamy hlavních dokumentů:

8.2. Rozpočet obce:

Rozpočet - zde
Střednědobý výhled rozpočtu - zde
Rozpočtový výhled - zde
Rozpočtové opatření - zde
Závěrečný účet obce - zde

9. Žádosti o informace:

Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti obce Řepiště se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o poskytnutí informace lze podat písemně poštou, podáním na podatelně, elektronickou poštou nebo ústně, osobně, telefonicky.

Postup OÚ Řepiště při zabezpečení z.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

OÚ poskytuje informace, které má k dispozici, tedy nejen ty, které vypovídají o jeho činnosti.
 1. Základní pojmy
 2. Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která žádá o informaci, může se jednat o cizince.
  Zveřejněná informace je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat, umožňující zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, popř. jiném veřejně přístupném místě s možností dálkového přístupu.
  Doprovodná informace je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací, např. údaj o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření atd.

 3. Žádosti o poskytnutí informace podané ústně nebo telefonicky
 4. Takové žádosti budou vyřizovány bezodkladně, v běžném úředním styku jednotlivými pracovníky OÚ. Tyto žádosti budou vyřizovány neformálně, bez administrativy a nebude o nich pořizován zápis (pokud to žadatel nebude požadovat) a vedena evidence. V případě neuspokojivého vyřízení žádosti může žadatel podat žádost písemně. O této možnosti musí pracovníci OÚ žadatele poučit.

 5. Žádosti o poskytnutí informace podané písemně (dopisem, faxem, elektronickou poštou)
 6. Vyřizování žádostí
  Veškeré žádosti adresované OÚ převzaté prostřednictvím podatelny, faxem nebo elektronickou poštou musí být zaevidovány v samostatném podacím deníku. Ze záznamu v podacím deníku musí být zřejmý postup vyřizování žádostí o informace (pořadové číslo, datum podání žádosti, označení žadatele, obsah žádosti, způsob vyřízení, náklady, úhrada, kdo žádost vyřizoval, kdy a jakým způsobem žadatel informaci převzal).
  Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2 zákona - přímé poskytnutí, ne odkaz, se považuje za nové podání.
  Lhůta pro poskytnutí informace počíná běžet dnem podání (den doručení na OÚ). Žadatel musí být o prodloužení lhůty a důvodech vyrozuměn a to včas a před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

  Informace OÚ poskytuje
  - formou písemné odpovědi,
  - nahlédnutím do spisu,
  - pořízením kopie,
  - elektronickou poštou nebo prostřednictvím paměťového média.

  OÚ nemá povinnost zasílat připravené informace žadateli. Postačí, když žadatele vyzve, aby si požadovanou informaci vyzvedl. Upřednostňuje se dohoda se žadatelem o způsobu předání informace.

 7. Zvláštní případy
 8. Odložení žádosti o informaci
  Pokud z podání není zřejmé, zda je žádost určena OÚ a kdo ji činí (u elektronické pošty není uvedena příslušná identifikace žadatele), žádost se bez dalšího odloží.
  Požadovaná informace se nevztahuje k působnosti OÚ. Tato skutečnost se sdělí do tří dnů žadateli.

  Poskytnutí již zveřejněné informace
  Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, je nutno co nejdříve, nejpozději do 7 dnů, namísto poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, OÚ mu ji poskytne.

 9. Omezení či odepření informace (co lze odepřít a proč)
 10. - ochrana zájmů veřejnosti (neposkytují se utajované skutečnosti),
  - ochrana zájmů subjektu, jehož se informace týká (např. přípravné interní materiály pro jednání okresního shromáždění, obecního zastupitelstva),
  - ochrana osobnosti a soukromí, včetně majetkových poměrů (je možno poskytnout jen na základě zvláštního zákona nebo s předchozím písemným souhlasem),
  - obchodní tajemství (pokud je informace takto značena. U veřejných rozpočtů je možné sdělit rozsah a příjemce),
  - v případě, že probíhá trestní řízení a rozhodovací činnost soudu,
  - poskytnutím informace by byla porušena ochrana duševního vlastnictví (nutno postupovat podle zvláštního zákona),
  - informace se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům OÚ, z důvodu ochrany rovnosti příjemců informací (jedná se o informace, které se zveřejňují na základě zvláštního zákona v předem stanovených pravidelných obdobích - např. informace ČNB, ČSÚ),
  - pokud informace byla získána od osoby, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  - jedná se o chráněnou informaci třetí osoby k plnění úkolů úřadu na základě zvláštního zákona a vztahuje se na ni povinnost mlčenlivosti nebo jiný postup chránící tyto informace před zveřejněním nebo zneužitím.

 11. Jak lze odepřít či omezit vydání informace
 12. Úpravou textu
  OÚ vyloučí (začerní, vypustí) detaily a části, které je možné ze zákona odepřít, zbylou část vždy musí poskytnout.
  V pochybnostech bude OÚ rozhodovat vždy ve prospěch žadatele.
  Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. Při omezení či odepření je nutno vždy uvést jaká část informace a proč byla vyloučena.

  Vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci
  Pokud OÚ byť jen z části žádosti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání (nebo upřesnění žádosti) rozhodnutí. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti bude vydáno ve správním řízení s odchylkami stanovenými zákonem č. 106/1999 Sb. a musí proto obsahovat odůvodnění každého omezení práva na informace.
  Rozhodnutí se doručí do vlastních rukou žadatele.

 13. Opravné prostředky
 14. Proti rozhodnutí o odmítnutí informace (i v případě nečinnosti) může žadatel podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (v případě nečinnosti).
  Odvolání se podává k OÚ, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhoduje nebo měl rozhodnutí vydat. O odvolání proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti ve věci přenesené působnosti rozhoduje věcně příslušný referát Okresního úřadu ve Frýdku-Místku. O odvolání proti rozhodnutí Obce Řepiště ve věcech samostatné působnosti rozhoduje obecní rada (starosta) nebo jiný orgán, který stanoví obecní zastupitelstvo (např. komise).
  Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
  Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
  Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy.
  Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem za podmínek stanovených v občanském soudním řádu.

 15. Hrazení nákladů

OÚ je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši nákladů, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízení kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli, případně podnítit vydání informací zaplacením úhrady předem nebo složením zálohy.

cena za kopii podle velikosti a počtu kopií:
A4 jednostranně
A4 oboustranně
A3 jednostranně
A3 oboustranně
cena diskety činí
cena 1 hod práce pracovníka OÚ
1,50
2,00
2,00
4,00
15,00
80,00
poštovné dle aktuálního ceníku poštovních služeb České pošty, s.p.

Informace bude žadateli vydána (zaslána) po zaplacení úhrady v hotovosti v pokladně OÚ, případně po předložení (zaslání kopie) dílu složenky typu "C". Pokud předpokládané náklady spojené s vyhledáváním informací přesáhnou 200,- Kč, stanoví OÚ zálohu na zaplacení úhrady ve výši 50 %.
Úhrada je příjmem OÚ.

V Řepištích dne 31.12.1999


Jan Kožušník
starosta

10. Příjem petic, stížností a dalších podání:

 • stížnosti, žádosti, podněty a petice se u obecního úřadu podávají písemně poštou, na podatelně obecního úřadu nebo ústně
 • obecní úřad vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty podle „Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ ve lhůtě do 60-ti dnů ode dne následujícího po dni podání. Ve lhůtě 30-ti dnů jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním vyřizovány petice.

11. Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí o odmítnutí informace (i v případě nečinnosti) může žadatel podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (v případě nečinnosti).
Odvolání se podává k OÚ, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhoduje nebo měl rozhodnutí vydat. O odvolání proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti ve věci přenesené působnosti rozhoduje věcně příslušný referát Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. O odvolání proti rozhodnutí Obce Řepiště ve věcech samostatné působnosti rozhoduje obecní rada (starosta) nebo jiný orgán, který stanoví obecní zastupitelstvo (např. komise).
Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem za podmínek stanovených v občanském soudním řádu.

12. Formuláře:

Formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě a nebo zde ke stažení.

13. Popisy životních situací naleznete na následujících odkazech:

14. Předpisy:

14. 1. Nejdůležitější používané předpisy:

zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změněn zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění
zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění
zákon č. 29/1984 Sb., školský zákon, v platném znění

Do sbírky zákonů České republiky je možno nahlédnout v úředních hodinách na obecním úřadě. Texty jednotlivých právních předpisů jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR v sekci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv.

14.2. Vydané právní předpisy:

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

15. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací:

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Obci Řepiště, nebylo doručeno usnesení o výši úhrad vydané podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16. Licenční smlouvy

Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Řepiště poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

18. Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb,:

Vytisknout E-mail

Czech POINT

CZECH POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kontaktní místo veřejné správy Czech Point poskytuje občanům ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.
V současné době vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, přijímá podání dle živnostenského zákona, umožňuje registraci v Modulu autovraky ISOH a od 1.7.2009 je možno podat žádost o zřízení datové schránky a provést autorizovanou konverzi dokumentů.
Upozornění ! Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů.) Tato služba není určená k nahlížení do registrů ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Od 20.10.2009  si můžete z našeho pracoviště Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.

Vše co Czech POINT poskytuje:

Správní poplatky:

Výpis z Katastru nemovitosti

100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu

Výpis z Obchodního rejstříku

100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu

Výpis z Živnostenského rejstříku

100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu

Výpis z Rejstříku trestů

100,- Kč bez ohledu na počet stran

Výpis z bodového hodnocení řidiče

100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu

Výpis z insolvenčního rejstříku

100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu

Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona

50,- Kč + správní poplatek

Provedení autorizované konverze dokumentů

30,- Kč za každou stranu

Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky

bezplatně

 

Vytisknout E-mail

Obecná doporučení pro seniory - chraňte se před nákazou!

Omezte rizika:

 • zdržujte se doma
 • nezdržujte se v místech s vyšším počtem lidí (na chodbách, před domem a na dalších veřejných místech)
 • nenakupujte, využije rodinných příslušníků či jiných možností
 • nepřijímejte návštěvy, zejména ty, které jsou zjevně nemocné
 • udržujte si odstup, při předávání nákupů či léků
 • noste roušku, při jakémkoliv kontaktu s jinou osobou
 • dejte si pozor na podomní a internetové podvodníky

Doporučujeme vám:

 • nakupování
 • v případě, že chcete nakupovat, doporučujeme vám nakupovat v době vymezené pro seniory (od 8,00 do 10, 00 hodin), menší obchody fungují bez omezení
 • omezte četnost nakupování na minimum
 • u vchodu použijte jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce,
  (např. mikrotenový sáček) - jsou poskytovány bezplatně v prodejnách potravin
 • je možné si objednat i nákup přes internet, společně s donáškovou službou

Když si s tímto nevíte rady, telefonicky kontaktujte své blízké případně obecní úřad.
Čísla telefonů jsou uvedena na konci letáku.

 • udělejte si přiměřené zásoby potravin a léků
 • neplaťte hotovostí, v případě nutnosti plaťte v rukavicích
 • budete-li nakupovat potřeby spojené s koronavirem (roušky, dezinfekce, léky, apod.) nákup raději prodiskutujte s někým z blízkých či na některé telefonní lince, která slouží seniorům, abyste se nestali obětí podvodníků
 • zdravotnická péče
 • pokud neodkladně musíte jít k lékaři, než tak učiníte, zavolejte do ordinace a svou situaci s lékařem nejdříve proberte po telefonu

 

 • zdravotní stav
 • v případě teploty, bolesti kloubů a dalších příznaků nemoci (kašel, dušnost, horečka, únava) kontaktujte svého obvodního lékaře nebo linku ke koronaviru (kontakt najdete níže)
 • v případě příznaků se poraďte, jak postupovat a rozhodně nechoďte osobně k lékaři nebo do nemocnice
 • dodržujte základní hygienická pravidla (časté mytí rukou, používání jednorázových kapesníků nikoli látkových)
 • používejte dezinfekci (k mytí rukou, vytírání podlah, praní prádla)
 • při kýchání a kašlání řádně užívejte kapesníky (nejlépe jednorázové), při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa paží/rukávem, nikoliv rukou
 • pravidelně vyvařujte roušku, po dobu přibližně 10 minut
 • máte-li velké obavy nebo jste ve stresu, využijte kontakt na linky pomoci, čísla jsou uvedena na konci letáku
 • pokud jste sami doma, tak postačí běžná hygiena, dezinfikovat nic nemusíte. Hygienu je třeba dodržovat, když přijdete ze společných prostor, v tom případě si pořádně umyjte ruce.

Pomůže vám, když:

 • budete sdílet své starosti a pocity samoty - zavolejte svým blízkým, rodině či přátelům nebo na linku důvěry (kontakt najdete níže)
 • budete udržovat kontakt s rodinou a okolím, ale nejlépe telefonicky nebo přes internet
 • budete trénovat paměť, a to čtením knih, luštěním křížovek nebo se budete inspirovat nejrůznějšími videi na webových stránkách pro seniory
 • budete pamatovat na pravidelný spánek, který pomáhá jak psychice, tak i fyzickému stavu
 • budete si udržovat fyzickou kondici v rámci svých zdravotních a domácích možností
  (např. cvičení)
 • budete dodržovat pravidelný režim, své rituály, věnovat se svým zájmům jako doposud, například čtení časopisu, péči o květiny, malování, zpěvu, pečení a dalším běžným činnostem
 • budete číst noviny a časopisy, nemusíte se obávat, lékaři potvrzují, že je opravdu velmi malá pravděpodobnost, že by se Covid-19 přenášel na novinách

 

 

 

KONTAKTY

Co dělat, když vám něco nebude jasné:

 • Dotazy ke koronaviru volejte: 1212
 • linka 1212 je zároveň linkou první psychické pomoci, linka je bezplatná a určena všem občanům, provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové
 • V případě onemocnění volejte: 112
 • v případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112
 • Další linky pomoci
 • bezplatná Linka seniorů, na telefonním čísle 800 200 007, (v provozu od 8 do 20 hodin)

Na této lince Vám pomohou se zorientovat a najít správné informace, zprostředkovat kontakt na organizace, které mohou pomoci v místě, propojit se s dobrovolníky, sdílet své obavy a hovořit o tom, co vás trápí.

 • linka dobrovolnické pomoci pro seniory v Moravskoslezském kraji, kteří nemají přístup k internetu: 595 622 595. Provozní doba infolinky: každý den od 8:00 do 18:00 hodin. Pomůže vám po telefonu vyhledat pomoc dobrovolníků v našem kraji.
 • non stop služba telefonické krizové pomoci, zde můžete sdílet své aktuální psychické rozpoložení, linka nenahrazuje speciální linky zřízené pro akutní řešení spojené s ohrožením či infekcí koronavirem. K dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně:

Linka důvěry Karviná: 596 318 080, 777 499 650, skype: linka.duvery.karvina

Linka důvěry Ostrava: 737 267 939, 596 618 908

Nikdo nesmí zůstat bez pomoci!

Dejte o sobě vědět!

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.